loader-logo

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 2. Grzegorz Wolak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRV Grzegorz Wolak, z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 12A/4, NIP: PL8351506060
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty oraz przeprowadzenia procedury finansowania zakupu środków trwałych lub udzielenia pożyczki/kredytu gotówkowego.
 4. Nie przekazujemy Pana/Pani danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji umowy finansowania i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 8. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki/leasingu/kredytu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji ww. umowy.